You are currently viewing सिंधुदुर्गातील पाऊस आणि पाणीसाठा जाणून घ्या..

सिंधुदुर्गातील पाऊस आणि पाणीसाठा जाणून घ्या..

सिंधुदुर्गनगरी /-

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये ३५०.७७५० द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण ७८.४१ टक्के भरले आहे.मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प देवघर 58.6540, अरुणा 34.2369, – कोर्ले- सातंडी – 24.3210. लघू पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव 2.6480, नाधवडे – 2.0351, ओटाव 1.1850, देंदोनवाडी- 0.3166, तरंदळे- 0.4710, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.3450, हातेरी – 1.9630, माडखोल 1.6900, निळेली- 1.7470, ओरोस बुद्रुक 1.4700, सनमटेंब- 2.3900, तळेवाडी-डिगस 1.0350, दाभाचीवाडी 1.5450, पावशी 3.0300, शिरवल 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.2100, धामापूर – 1.6910, हरकूळ- 2.3800, ओसरगाव- 09840, ओझरम – 1.8190, पोईप 0.7760, शिरगाव- 0.6580, तिथवली – 1.4350, लोरे 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

अभिप्राय द्या..