You are currently viewing सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा जाणून घ्या..

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा जाणून घ्या..

सिंधुदुर्गनगरी/-

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 367.1050 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 82.06 टक्के भरले आहे. या धरणाच्या पालणलोट क्षेत्रात गेल्या चोवीस तासात 8.60 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 62.4510, अरुणा – 52.8879, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.8783, ओटाव – 1.7776, देंदोनवाडी – 1.0744, तरंदळे – 1.6760, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 3.2000, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 2.1900, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 1.5830, दाभाचीवाडी – 2.2880, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.3850, धामापूर – 2.4410, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.3390, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.8220, शिरगाव – 1.0040, तिथवली – 1.7230, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा