तिलारी धरणातून एकूण ११ हजार ८०८ क्युसेक्स विसर्ग.;१७लघु तर ,१ मध्यम प्रकल्प फुल्ल..

तिलारी धरणातून एकूण ११ हजार ८०८ क्युसेक्स विसर्ग.;१७लघु तर ,१ मध्यम प्रकल्प फुल्ल..

सिंधुदुर्गनगरी /-

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामधून एकूण 11 हजार 808 क्युसेक्स विसर्ग सुरू असून त्यामध्ये सांडवा – 11 हजार 473, कलवा – 229 आणि विद्युत प्रकल्प – 105 क्युसेक्स असा विसर्ग आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 383.4010 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 85.70 टक्के भरले आहे. या धरणाच्या पालणलोट क्षेत्रात गेल्या चोवीस तासात 169.80 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 28 पैकी 17 लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण भरले असून देवगड तालुक्यातील कोर्ले – सातंडी हा मध्यम प्रकल्पही 100 टक्के भरला आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसात धरण भरल्याची टक्केवारी आहे. मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 62.4510 (63.71), अरुणा – 43.6907 (56.60), कोर्ले- सातंडी – 25.4740(100). लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480 (100), नाधवडे – 2.7249(62.38), ओटाव – 1.5199(32.48), देंदोनवाडी – 1.0744(10.96), तरंदळे – 0.8680(19.04), आडेली – 1.2880(100), आंबोली – 1.7250(100), चोरगेवाडी – 2.8090(87.78), हातेरी – 1.9630 (100), माडखोल – 1.6900(100), निळेली – 1.7470(100), ओरोस बुद्रुक – 1.9140(79.55), सनमटेंब – 2.3900(100), तळेवाडी – डिगस – 1.3050(52.12), दाभाचीवाडी – 1.9380(80.05), पावशी – 3.0300(100), शिरवल – 3.6800(100), पुळास – 1.5080(100), वाफोली – 2.3300(100), कारिवडे – 1.3850(100), धामापूर – 2.4410(100), हरकूळ – 2.3800(100), ओसरगाव – 1.1230(83.87), ओझरम – 1.8190(100), पोईप – 0.8370(71.97), शिरगाव – 0.8520(53.86), तिथवली – 1.7230(100), लोरे – 2.6960(100) या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

अभिप्राय द्या..