सिंधुदुर्गातील पाऊस आणि त्याचा पाणीसाठा जाणून घ्या…

सिंधुदुर्गातील पाऊस आणि त्याचा पाणीसाठा जाणून घ्या…

सिंधुदुर्गनगरी /-

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये ३६३.८४९० द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण ८१.३३टक्के भरले आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 62.9300, अरुणा – 37.3249, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे- शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.4948, ओटाव 1.2880, आंबोली- 1.7250, चोरगेवाडी – 2.6000, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक 1.5480, सनमटेंब- 2.3900, तळेवाडी डिगस 1.1530, दाभाचीवाडी 1.7680, पावशी 3.0300, शिरवल 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली- 2.3300, कारिवडे – 1.3010, धामापूर – 2.0910, हरकूळ- 2.3800, ओसरगाव – 1.0220, ओझरम 1.8190, पोईप 0.8220, शिरगाव 0.6840, तिथवली – 1.5530, लोरे- 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

अभिप्राय द्या..