जिल्ह्यातील पाऊस आणि साचलेला पाणीसाठा जाणून घ्या..

जिल्ह्यातील पाऊस आणि साचलेला पाणीसाठा जाणून घ्या..

सिंधुदुर्गनगरी /-

तिलारी- आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये ३५६.०५३० द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण ७९.५९ टक्के भरले आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर 61.9720, अरुणा 34.9206, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव 2.6480, नाधवडे – 2.3200, ओटाव 1.2480, देंदोनवाडी- 0.6147, तरंदळे- 0.4960, आडेली – – 1.2880, आंबोली- 1.7250, चोरगेवाडी 2.3800, हातेरी – – 1.9630, माडखोल 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक 1.4700, सनमटेंब- 2.3900, तळेवाडी- डिगस 1.0760, दाभाचीवाडी – – 1.6080, पावशी 3.0300, शिरवल 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.2420, धामापूर – 1.7910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव- 09970, ओझरम – 1.8190, पोईप 0.7760, शिरगाव 0.6670, तिथवली –

अभिप्राय द्या..