You are currently viewing जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा जाणून घ्या..

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा जाणून घ्या..

सिंधुदुर्गनगरी /-

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 433.9820 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 97.01 टक्के भरले आहे. गेल्या चोवीस तासात या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात 53 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा असून सर्व आकडे द.ल.घ.मी. परिमाणात आहेत. देवघर – 84.7070, अरुणा – 78.2893, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 3.3872, ओटाव – 4.4348, देंदोनवाडी – 1.4334, तरंदळे – 4.2520, आडेली – 1.2710, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 3.2000, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 2.3280, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 2.2990, दाभाचीवाडी – 2.4210, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.3850, धामापूर – 2.4410, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.310, ओझरम – 1.819, पोईप – 0.717, शिरगाव – 1.313, तिथवली – 1.7230, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा