You are currently viewing सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्जन्यमान आणि पाणीसाठा..

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्जन्यमान आणि पाणीसाठा..


सिंधुदुर्गनगरी /-

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 95.60 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 223.4700 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 49.95 टक्के भरले आहे.
जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 39.4520, अरुणा – 19.2076, कोर्ले- सातंडी – 20.2250 लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.6180, नाधवडे – 2.2073, ओटाव – 1.2375, देंदोनवाडी – 0.6009, तरंदळे – 0.9220, आडेली – 0.4210, आंबोली – 1.1510, चोरगेवाडी – 1.0400, हातेरी – 0.8300, माडखोल – 1.6900, निळेली – 0.6610, ओरोस बुद्रुक – 0.9300, सनमटेंब – 0.8650, तळेवाडी – डिगस – 0.1570, दाभाचीवाडी – 0.7490, पावशी – 1.6390, शिरवल – 0.8870, पुळास – 0.9300, वाफोली – 0.5210, कारिवडे – 0.4830, धामापूर – 0.7660, हरकूळ – 2.1690, ओसरगाव – 0.0790, ओझरम – 0.6030, पोईप – 0.1600, शिरगाव – 0.2820, तिथवली – 0.6510, लोरे – 0.5440 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.
00000

प्रतिक्रिया व्यक्त करा